הרחבות במושבים ובקיבוצים – בשורה של ממש!

בשורה של ממש להרחבות במושבים ובקיבוצים – החלטה 1504 (עדכונים בנוגע להרחבות קהילתיות) ביום 16.1.2017 נכנסה לתוקפה החלטה 1504 המסדירה את אופן הקצאת מגרשים בהרחבות קהילתיות בקיבוצים ובמושבים. החלטה 1489 בוטלה. בהחלטה החדשה מספר שינויים מהותיים: ביטול תקופת הקפאה של 5 שנים – השינוי המשמעותי ביותר, המהווה בשורה של ממש, הוא ביטול ההוראה (שהיתה קבועה בסעיף 2.5.5 להחלטה) 1489 לפיה לא הותרה למקבל מגרש בפטור ממכרז העברת זכויות במשך 5 שנים (מקבלת טופס 4 או חתימת חוזה חכירה). בפועל נוצרו מצבים  קשים ובעייתים כאשר בעלי חוזה פיתוח אשר מסיבות שונות, כגון; קשיים כלכליים, רצון להעתיק מקום מגורים, ועוד, לא יכלו למכור זכויותיהם במגרשים. כמו כן, נוצרו מקרים רבים בהם העבירו בעלי הזכויות זכויות לצדדי ג' אחרים את המגרשים, תוך חתימה על הסכמים המנוגדים לחוק וחשיפה גבוהה לשני הצדדים. אחרים נותרו עם מגרשים אותם לא יכלו לבנות מסיבות שונות. מי שלא יכל לבנות נשאר במצב בו המוצא היחידי שלו הוא להחזיר את המגרש לרמ"י תוך ספיגת הפסדים כספיים משמעותיים. שינוי באופן קביעת שווי מגרשים – נקבע כי שווי מגרשים אשר משווקים באזור שאינו עדיפות לאומית ובפטור ממכרז, יקבע בשומה פרטנית, בשינוי מהליך של התייעצות עם השמאי הממשלתי. תחולת ההחלטה מיידית ותחול גם על הקצאות קודמות. עו"ד עידו היימר – עסקאות מקרקעין...